Bạn phải nhập tên đăng nhập.
Bạn phải nhập mật khẩu.
Xác nhận mật khẩu không đúng.

Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt
Bản cài đặt đã đổi tên nhằm vượt qua sự kiểm duyệt

game

Bản web không mượt như bản APP.